základní umělecká škola pardubice - polabiny

přípravná hudební nauka na zuš

PHV

Informace o studiu

Cílem PHV I je podchytit hravou formou zájem dětí o hudbu a na základě daných předpokladů rozvíjet jejich schopnosti , dovednosti a návyky. Aktivizuje a podněcuje tvořivost dětí v pěveckých, instrumentálních, hudebně- pohybových a poslechových činnostech.

Instrumentální složka je od prvopočátku zastoupena hrou na housle (bez znalosti not), na nichž se vytříbí hudební schopnosti, sluch, motorika, intelekt, koordinace obou rukou. Pomocnou instrumentální složkou jsou Orffovy nástroje. Do Přípravné hudební výchovy přijímáme žáky od pěti let, kteří navštěvují předškolní ročník mateřské školky.

Od druhého pololetí budou žáci dle schopností a dovedností zařazováni na hru jednotlivých vybraných nástrojů.

  • rytmicko – pohybová část + zpěv s doprovodem Orffových nástrojů
  • graficko – vizuální část + zpěv
  • instrumentální část.
PHV PHV
PHV PHV

Při výuce asistuje učiteli PHV učitel smyčcového oddělení. Ukázku práce s dětmi v PHV můžete shlédnout zde.

 

Vyučující PHV

Jméno Místo Poznámka
Gabriela Nobilisová ZUŠ Lonkova  
Aktualizace webu: 12. 9. 2019, verze 21.60