základní umělecká škola pardubice - polabiny

přijímací řízení 2018/2019

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ KE STUDIU NA ZUŠ Pardubice-Polabiny, tel. 466 400 310

Zápis ke studiu, talentová zkouška a zjišťování předpokladů ke studiu organizuje škola v průběhu měsíce května  2018. Informace přijímacího řízení budou uveřejněny na pracovištích školy, na webových a facebookových stránkách školy minimálně 14 dní předem.

Zástupce oboru bude rodiče informovat o průběhu výuky na ZUŠ Pardubice-Polabiny.

 • Noví uchazeči jsou přijímáni zápisem, který se řídí vyhláškou č.71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání
 • Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči od 5 let
 • Uchazeč je zdravotně způsobilý, mentálně a sociálně zralý, je samostatný a manuálně zručný, má předpoklady pro výuku v daném oboru
 • Podrobnosti studia najdete ve Školním vzdělávacím programu.

 

HUDEBNÍ OBOR, ZUŠ Lonkova  

 • Rytmus – opakování rytmického útvaru (dvoutaktí)
 • Intonace – zpěv jednoduché lidové písně, příp. transpozice do jiné tóniny
 • Paměť, sluch – opakování jednoduchého hudebního motivu

TANEČNÍ OBOR, Polabiny IV(boční vchod Gymnázia Mozartova,  ZŠ Dubina

 • Rytmus – opakování rytmického útvaru
 • Fyzické dispozice (uvolněnost kloubů, rozsah, pružnost páteře)
 • Pohyb v prostoru – chůze, běh, poskok

VÝTVARNÝ OBOR, Polabiny ul. Nová    Ukázky domácích prací

 • Talentové zkoušky           
  • 1. Kresba podle modelu  
  • 2. Kresba (malba) podle fantazie

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR, Polabiny ul. Kosmonautů  
Dítě dobře komunikuje a má správnou výslovnost

 • Hra s rekvizitou
 • Rytmus
Aktualizace webu: 16. 2. 2018, verze 20.01