základní umělecká škola pardubice - polabiny

přípravná hudební nauka na zuš

PHV

Informace o studiu

Cílem PHV  je podchytit hravou formou zájem dětí o hudbu a na základě daných předpokladů rozvíjet jejich schopnosti , dovednosti a návyky. V hodinách se aktivizuje a podněcuje  tvořivost dětí v pěveckých, instrumentálních, hudebně- pohybových a poslechových činnostech.

Instrumentální složka je od prvopočátku zastoupena hrou na Orffovy nástroje a  hrou na tělo. Žáci pohybovým ztvárněním písniček vstřebávají rytmus, zpěvem tříbí intonaci a sluch. Formou her a jednoduchých notových i grafických zápisů procvičují jemnou motoriku a koordinaci obou rukou a rozvíjejí intelekt a fantazii. Ve výuce jsou využívány boomwhackery a interaktivní tabule Smart s aplikací Noutee.

Do Přípravné hudební výchovy přijímáme žáky od pěti let, kteří navštěvují předškolní ročník mateřské školky.

Od druhého pololetí budou žáci dle schopností a dovedností zařazováni na hru jednotlivých vybraných nástrojů.

PHV PHV
PHV PHV

Fotogalerie z akci:

Vyučující PHV

Jméno Místo Poznámka
Gabriela Nobilisová ZUŠ ul. Nová  
Aktualizace webu: 6. 5. 2021, verze 22.77