základní umělecká škola pardubice - polabiny

historie a současnost

Stručná historie školy

ZUŠ Pardubice – Polabiny s kapacitou 1 200 žáků poskytuje od svého založení základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech (hudební, taneční, výtvarný, literárně – dramatický), připravuje žáky ke studiu na středních školách uměleckého zaměření, na konzervatořích a odborně i ke studiu na vysokých školách uměleckých směrů.

Škola byla otevřena 2. února 1968 jako pobočka dosud jediné, neustále se rozvíjející LŠU v Pardubicích v Havlíčkově ulici. Během krátké doby se však zřetelně projevila potřeba samostatné instituce a tak od školního roku 1968/1969 existovaly v Pardubicích dvě lidové školy umění, v Havlíčkově ulici a v Polabinách. V prvních letech fungovaly v Polabinách pouze tři umělecké obory, od 4. února 1971 se začalo vyučovat i v oboru literárně – dramatickém.

S rostoucím počtem žáků se postupně rozrůstal i pedagogický sbor, v němž se za celou dobu existence školy objevila řada mimořádných pedagogických osobností. Z mnohé jmenujme alespoň Libuši Kazbundovou (hra na klavír), Libuši Bartošovou (hra na varhany), Otto Vašuru (hra na housle), Evu Malátovou (taneční obor), Dobromila Zahradníka (výtvarný obor), Miloslava Kučeru (literárně – dramatický) aj. I v čele školy se vystřídaly významné umělecké osobnosti – Milan Stříteský, Dobromila Truplová, Dobromil Zahradník, Vojtěch Javora a Jindřich Pavlík.

Smutnou kapitolou školy je její prostorová vybavenost. Za 51 let své existence se nepodařilo umístit všechny obory do jedné budovy. Roztříštěnost, mimořádně vysoký počet pracovišť a nejasná budoucnost neustále ztěžují práci celému pracovnímu kolektivu.

Přes všechna úskalí s výukovými prostorami pracovala od začátku na škole řada uměleckých kolektivů – smyčcový orchestr, pěvecký sbor, dechový orchestr, skupina pro taneční hudbu, komorní soubory, Dětské taneční divadlo, Studio uměleckého přednesu aj.

Škola vychovala řadu významných osobností našeho kulturního života. Za všechny jmenujme nejvýznamnější – Aleš Bárta (varhaník), Leoš Čepický (primárius Wihanova kvarteta), Radek Baborák (hornista), Jan Kolář (hobojista), Roman Novotný (flétnista), bratři Hajnové (tanečníci), Petr Dohnal (ředitel VČD, herec), Jolana Voldánová (moderátorka), Hana Schánělová (rozhlasová moderátorka), Regina Loukotová (architektka), Ivo Křen (výtvarník, pracovník VČM), Milana Šnajdrová (architektka) aj.

Pedagogové připravili desítky žáků ke zkouškám na vyšší typ uměleckých škol, řada z nich působí v současné době ve škole jako učitelé. Především se jim ale podařilo vychovat stovky mladých lidí, kterým se umění stalo každodenní potřebou. Za dlouhou dobu své činnosti se polabinská škola stala nedílnou součástí kulturně – společenského života nejen sídliště a okolí, ale i celého města a regionu.

V současné době u nás studuje přes 1043 žáků na 7 pracovištích školy. Naši pedagogové dojíždějí mimo Polabiny do ZŠ Dubina, Svítkov a Lázně Bohdaneč. Pro žákovská vystoupení a  výchovné koncerty využíváme sál pro 120 posluchačů v Lonkově ulici. Novým sálem i prostorami se chlubí i literárně-dramatický obor.

45. výročí založení školy jsme oslavili koncertem na pardubické radnici dne 14. 11. 2013. Jako hosté vystoupili naši bývalí žáci Radek Baborák a Leoš Čepický.

Školní rok 2017/18 byl rokem výjimečným. Oslavili jsme 50. výročí založení naší školy. Již předem jsme chystali materiály na nástěnky, zajímavé dárkové předměty a „hru“, která nás vede nejen historií školy, ale také památkami našeho města.
Slavnostní akce se konaly po celý rok-
Koncert učitelů
Setkání bývalých zaměstnanců školy
Koncert Leoše Čepického a Ivana Klánského j.h.
Koncert nedávných absolventů školy
Výstavy Jany Dobášové a Reginy Loukotové v galerii Chodba
Koncert tanečního oboru ve VČD
Všeoborový slavnostní koncert k výročí školy s muzikálem AIRMAIL
Koncert absolventů sólistů + Komorní filharmonie Pardubice 

 

 

Současnost - dlouhodobé projekty

Škola patří od roku 2002 mezi padesát škol v České republice přidružených k ASPnet UNESCO. Naše škola realizuje své akce v rámci projektu Výchova k záchraně a udržení kulturního světového dědictví. Účastníme se pravidelných setkání zástupců přidružených škol Unesco, kde jsou jednotlivými školami prezentovány zajímavé projekty. Na základě výzvy generálního ředitele UNESCO ke všem školám a kulturním institucím světa za uchování kulturního dědictví vznikl projekt ART VADE MECUM (Pojď se mnou za kulturou). Umělecké obory školy spolupracují s kulturními institucemi města. Žáci navštěvují s pedagogy výstavy, přednášky, představení a koncerty, dny otevřených dveří na středních školách. Zveme mezi nás mladé začínající umělce i profesionály. Pořádáme s nimi besedy pro naše žáky i veřejnost (beseda s fotografem, malířem, houslařem…).

  • Významným počinem jsou společné akce všech oborů, při kterých každý z nás nahlédne do práce druhého oboru, hledáme  propojení či vzájemnou inspiraci. Z těch hlavních je to všeoborový koncert a výchovné pořady pro ZŠ. Pro  děti z mateřských škol připravujeme vánoční a komponované pořady, kde hravou formou poznáváme hudební nástroje,  jednoduché taneční hry, písničky, básničky, oblíbenými jsou domalovánky. 
  • Spolupracujeme s jinými organizacemi (Magistrát města Pardubic, Europe Direct Pardubice, Centrum na podporu integrace cizinců, Kulturní centrum Pardubice aj.) a podílíme se na přípravě  Multikulturnho týdne, kde se veřejnost setkává s jinými kulturami, jejich zvyky, životem menšin žijících v našem městě. Festival Zrcadlo umění je zase skutečným zrcadlem uměleckých žánrů. Během týdne se představí veřejnosti soubory, skupiny, žáci škol, sbory, divadelní spolky, orchestry ve svých vystoupeních, pořádají se semináře a dílny.
  • Jedním z našich cílů je komunikovat, informovat a zároveň přijímat připomínky či náměty od rodičů našich žáků. Úzká spolupráce s rodiči vyústila v pravidelném pořadu Hraje celá rodina. Ve svém krátkém vstupu si zástupci jedné rodiny připraví krátké vystoupení – náš žák se svým sourozencem, rodičem či prarodičem nebo zahrají všichni společně.  
  • RVHV – spolupráce se Základní školou Polabiny II
    Od 1. 9. 1987 naše škola zabezpečuje hudební vzdělávání žáků ve třídách ZŠ s rozšířenou výukou hudební výchovy (RVHV). Základní škola v Polabinách II, Prodloužené ul. je jedinou školou v okrese Pardubice, která se v současné době specializuje na výuku rozšířené hudební výchovy. Každá hudební třída má 2 – 3 hodiny hudební výchovy týdně a 2 hodiny nepovinného sborového zpěvu. Žáci docházejí v 1. třídě do ZUŠ na jednu vyučovací hodinu taneční a rytmické průpravy, ve 2. pololetí nastupují do nástrojových kroužků. Ve hře na zvolený nástroj pokračují během školní docházky.  

 

Aktualizace webu: 6. 5. 2021, verze 22.77